Strontiumisotopenonderzoek belangrijk in onderzoek naar geologische afkomst mens en dier

08-12-2017

13.45

Aula

Mapping Migrations

L.M. Kootker

prof.dr. G.R. Davies, prof.dr. H. Kars

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Lisette Kootker onderzocht of isotopenonderzoek ook kan worden toegepast op Nederlands cultureel erfgoed. Aan de hand van honderden analyses van archeologische gebitselementen uit Nederland en Zuid Afrika concludeerde Kootker dat vooral strontiumisotopenonderzoek (87Sr/86Sr) een belangrijke rol speelt in het onderzoek naar de geologische afkomst van mens en dier.

Kootker ontwikkelde de eerste Nederlandse strontiumisotopenkaart waarop de ruimtelijke verspreiding van de ratio 87Sr/86Sr is weergegeven (Sr isoscape). Deze kaart is essentieel voor het interpreteren van archeologische 87Sr/86Sr data. Zij illustreert de potentie van isotopenonderzoek aan Nederland cultureel erfgoed aan de hand van verschillende casestudies uit verschillende perioden uit onze geschiedenis (IJzertijd - Nieuwe Tijd). Uit deze onderzoeken blijkt dat isotopenonderzoek aanvullende informatie verschaft over de factoren die mogelijk ten grondslag lagen aan culturele en demografische ontwikkelingen die populaties door de jaren heen meemaken. Kootkers onderzoek geeft vooral meer inzicht in de rol die migratie in ons verleden heeft gespeeld en daarom kan isotopenonderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het (her)schrijven van onze geschiedenis.

Kootker zorgt er met haar onderzoek voor dat isotopenonderzoek nu stevig ingebed is in de commerciële archeologie, waardoor biogeochemische methodieken meer systematische verankerd zijn in het Nederlandse archeologische onderzoek.

Meer informatie over het proefschrift in DARE