Slim toepassen verzekeringen voor overstromingsrisico stimuleert preventie

16-11-2017

9.45

Aula

The Use of Insurance to Improve Flood Reslience

P.G.M.B. Hudson

prof.dr. J.C.J.H. Aerts, prof.dr. W.J.W. Botzen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Paul Hudson onderzocht hoe verzekeringen en risicobeperking bij huishoudens gecombineerd kunnen worden om een samenleving te creëren die beter bestand is tegen overstromingen. Premiekortingen voor huishoudens die beschermende maatregelen nemen blijken een effectieve stimulans om zulke maatregelen te treffen, effectiever dan een hoog eigen risico.

Vanuit het solidariteitsprincipe stelt Hudson voor dat huishoudens met lage inkomens door de overheid geholpen worden met het aanschaffen van een overstromingsverzekering door subsidie te verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke vouchers. Ook adviseert hij dat huishoudens met lage overstromingsrisico’s via de premie een deel van het risico van de huishoudens met hoge overstromingsrisico’s betalen. Overheden en verzekeringsbedrijven zouden op dit punt samen moeten werken. Het verplicht stellen van het afsluiten van een overstromingsrisicoverzekering zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij een hoge dekkingsgraad kan garanderen, maar beperkt de keuzevrijheid van consumenten.

Hudson wijst erop dat er behalve financiële schade ook grote immateriële welvaartseffecten optreden, die zeker niet genegeerd moeten worden in het overstromingsbeheer. Voorbeelden hiervan zijn psychologische gevolgen zoals stress, en verliezen van dierbare persoonlijke eigendommen die zwaarder wegen dan hun financiële waarde. Hij toont aan dat mensen die getroffen zijn door een overstroming in het verleden hierdoor blijvend minder gelukkig zijn. Dit negatieve effect op welzijn is lager voor mensen die goed waren voorbereid op de overstroming, bijvoorbeeld door overstromingsbestendig bouwen.

Meer informatie over het proefschrift in PURE