Preventief zorgprogramma om depressie bij patiënten te voorkomen: Stepped-care programma niet (kosten)effectief

05-09-2018

13.45

Aula

Preventing depression in primary care patients with diabetes type 2 and/or coronary heart disease

S.E.M. van Dijk

prof.dr. M.W. van Tulder, copromotoren dr. M.C. Adriaanse, dr. H.W.J. van Marwijk, dr. J.E. Bosmans

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Susan van Dijk onderzocht of preventieve depressiezorg volgens een stepped-care programma (kosten)effectief is bij het voorkómen van het ontstaan van een depressie bij patiënten met diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten in de huisartsenpraktijk. Zij concludeert dat het onderzochte zorgprogramma niet kosteneffectief is.

Mogelijk werden de patiënten die behoefte hadden aan preventieve depressiezorg niet betrokken in het programma. Daarom adviseert Van Dijk het stepped-care programma niet op grote schaal in de huidige vorm toe te passen in de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat eerst in kaart wordt gebracht hoe de patiënten die het meest kwetsbaar zijn voor een depressie én willen deelnemen aan een preventief zorgprogramma, het best kunnen worden geïdentificeerd.

Vaak depressie bij diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten
Depressie komt veel voor bij mensen met diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten. Ook worden deze depressieve klachten bij deze patiënten in verband gebracht met bijvoorbeeld een lagere kwaliteit van leven en meer artsenbezoek. Helaas is een depressie juist bij oudere mensen met een chronische aandoening vaak moeilijk te behandelen. Daarom is het belangrijk dat er goede preventieve zorg is om te voorkomen dat een depressie ontstaat. Stepped-care is een veelbelovende methode om een kwetsbare groep preventieve depressiezorg aan te bieden. Het gaat hierbij om een zorgprogramma dat bestaat uit meerdere stappen, waarbij elke volgende stap een beetje intensiever is dan de vorige.

27 huisartsenpraktijken
Van Dijk voerde een cluster-gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uit bij 27 huisartsenpraktijken in de regio Amsterdam en Twente. De deelnemende praktijken waren willekeurig ingedeeld in een controlegroep waar gebruikelijke zorg werd verleend en een interventiegroep waar de Stepped-care werd aangeboden aan alle patiënten met diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten die een verhoogde score hadden op een screeningsvragenlijst voor depressieve symptomen, maar nog geen klinische depressie hadden. Van Dijk vergeleek de incidentie van klinische depressie na een jaar tussen de beide groepen van huisartsenpraktijken.

Meer informatie over het proefschrift in DARE