Waarom is natuur belangrijk? Tijd voor maatschappelijk debat over onze verhouding tot natuur

23-01-2019

11.45

Aula

The value of nature through an ecosystem service lens

S.S.K. Scholte

prof.dr.ir. P.H. Verburg, copromotor dr. A.J.A. van Teeffelen

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Samantha Scholte onderzocht het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept als manier om kennis te vergaren over de maatschappelijke waarde van natuur. Zij laat zien dat het instrumentele en antropocentrische kader van waaruit het ecosysteemdienstenconcept opereert, niet volledig strookt met de manier waarop mensen zelf natuur waarderen: het ondersteunen van biodiversiteit blijft voor mensen een van de belangrijkste functies van natuur.

Tegelijkertijd beargumenteert Scholte dat de instrumentele kijk van het ecosysteemdienstenconcept mensen wel de mogelijkheid geeft na te denken over de vraag waarom natuur voor hen belangrijk is: een vraag die hen gegeven de nadruk op ecologische waarden in natuurbeleid niet vaak is gesteld. In een samenleving waarbij natuur steeds meer op afstand is komen te staan, is het stellen van die vraag belangrijk om te kunnen reflecteren op de manier waarop wij ons tot natuur verhouden.

'Populaties wilde dieren meer dan gehalveerd', kopte de Volkskrant enkele maanden geleden. De boodschap van het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds, waar het artikel naar refereerde, was duidelijk: het gaat wereldwijd niet goed met de natuur. Om het tij te keren heeft in de laatste decennia een verschuiving plaats gevonden in natuurbeschermingsstrategieën. In aanvulling op de morele argumenten voor natuurbehoud, waarbij de intrinsieke waarde van natuur centraal staat, is meer nadruk komen te liggen op de ecologische functies van natuur die bijdragen aan menselijk welzijn, ofwel 'ecosysteemdiensten'.

Meer informatie over het proefschrift in DARE