Voorkom verspilling van zorgbudget

01-07-2021

13.45

Aula

Trial-based economic evaluations:methodological and applied studies

M. El Alili

prof.dr. J.E. Bosmans, prof.dr. M.W. van Tulder, dr. J.M. van Dongen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Gezondheidseconoom Mohamed El Alili identificeert in zijn promotieonderzoek de meest optimale statistische methoden voor het bepalen en verdelen van het zorgbudget aan de hand van zogenaamde empirische economische evaluaties. Om te voorkomen dat schaarse financiële middelen in de gezondheidszorg worden verspild, is het belangrijk om optimale statische methoden te gebruiken in de analyse van empirische economische evaluaties. Het gebruik van incorrecte methoden kan leiden tot verkeerde conclusies door beleidsmakers met betrekking tot de inhoud van ons basispakket.

Schaarse financiële middelen
De financiële middelen in de zorg zijn schaars. Om deze middelen zo efficiënt mogelijk te verdelen is informatie nodig over de investering die moet worden gedaan of de besparing die wordt bereikt in relatie tot wat een bepaald geneesmiddel of interventie in gezondheid oplevert. El Alili  verkreeg deze informatie door empirische economische evaluaties uit te voeren. Hij maakte gebruik van data uit klinische onderzoeken. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van deze data in de besluitvorming door beleidsmakers is dat de opzet van de studie en de statistische analyse van goede kwaliteit moeten zijn.

Verbeterde statistische methoden
El Alili toont aan dat de kwaliteit van huidig uitgevoerde empirische economische evaluaties te wensen overlaat. Hij speelt hierop in door passende statistische methoden samen te vatten en te evalueren voor de complexiteiten: baseline verschillen, scheef-verdeelde kosten, gecorreleerde kosten en effecten, clustering in de data, longitudinale data en missende data. De aanbevolen methoden in El Alili’s onderzoek lopen uiteen van standaard regressiemodellen voor het omgaan met baseline verschillen, hiërarchische regressiemodellen voor clustering in de data, tot aan multipele imputatie voor het opvullen van missende data.

Aanpak onderzoek
Voor zijn onderzoek identificeerde El Alili aanbevelingen in de gezondheids-economische literatuur, evalueerde hij de performance van verschillende statistische methoden, en illustreerde hij het gebruik van geschikte statistische methoden in toegepaste empirische economische evaluaties.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA