Contractonderwijs

College meelopen zonder vooropleiding?
De Faculteit der Bètawetenschappen biedt de mogelijkheid om, zonder als student te worden ingeschreven, via contractonderwijs studieonderdelen te volgen.

Toelating
Toelating geschiedt eventueel na een intakegesprek met de mastercoördinator/studieadviseur/ vakcoördinator van de betreffende opleiding en na toestemming van de examencommissie. Bij het intakegesprek dienen originele of gewaarmerkte kopieën van de cijferlijst(en), diploma(s) en een CV te worden overlegd. Op basis van deze papieren geeft de mastercoördinator/studieadviseur/vakcoördinator advies aan de examencommissie tot toelating tot het onderwijs. Wij raden je aan om de inschrijving minimaal 6 weken voor aanvang van de cursus op te starten zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

* De faculteit behoudt zich het recht voor aangemelde contactonderwijsstudenten niet toelaatbaar te verklaren, op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs

** Vakken waarbij een maximaal aantal deelnemers is, daarvoor geldt dat reguliere studenten voorrang krijgen. Idem voor vakken met een practicum waaraan een beperkt aantal deelnemers kan deelnemen.

Kosten
De kosten bedragen 185 euro per studiepunt. Je ontvangt een factuur. De toegezonden factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Indien na 30 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden word je uitgeschreven. De verplichting tot betaling blijft echter bestaan. Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen. Er wordt automatisch een factuur gestuurd voor de vakken waarvoor je je hebt opgegeven. Doe je vakken in verschillende periodes en wil je de kosten spreiden, dan kun je ervoor kiezen om je iedere periode opnieuw aan te melden voor de gewenste vakken. In de kosten zijn inbegrepen: deelname aan colleges, begeleiding van een docent, gebruik van computerfaciliteiten, het afleggen van een tentamen, deeltentamens of hertentamen(s) leidend tot één eindresultaat en ontvangst van een deelnamecertificaat.

Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant het vak in een nieuw jaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contract met bijbehorende kosten te worden opgemaakt. Annuleren kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het vak. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

* Een minor van 30 ECTS studiepunten kost €5500 via contractonderwijs

Vakaanbod en roosteroverzicht

Informatie over alle vakken die door de Faculteit de Bètawetenschappen worden aangeboden alsmede de ingangseisen per vak, staan vermeld in de Studiegids.
Op de roostersite van de VU kunt u een overzicht raadplegen van specifieke college- en tentamendata, tijden en locaties. In het rooster kunt u op vaknaam zoeken.

Voor meer informatie en aanmeldingsformulier
Onderwijsbureau der Bètawetenschappen.
E-mail: onderwijsbureau.beta@vu.nl