4. De duale master Business Analytics

4.1 Inleiding

De duale Masteropleiding Business Analytics bestaat uit twee-en-een-half jaar waarin de student gedurende de eerste twee jaar 50% van de tijd werkt en 50% studeert. Het laatste half jaar bestaat uit de afstudeerstage. De duale master is een fase waarin studeren en werken volledig met elkaar zijn geïntegreerd. Dit betekent dat je zowel werknemer bent als student: je bent in loondienst bij het bedrijf (en verricht werk dat direct aansluit bij je studie) en je volgt colleges, doet tentamens, etc.

De Vrije Universiteit Amsterdam en een aantal grote bedrijven hebben de handen ineen geslagen om deze vorm van gecombineerd leren en werken te realiseren. Deze bedrijven onderkennen het belang van 'learning-on-the-job' en de noodzaak om voldoende theoretische bagage te hebben. Bovendien zijn deze bedrijven groot genoeg om groeipaden te bieden: in het begin van de duale Masteropleiding Business Analytics kunnen de studenten 'minder zwaar' werk aan dan verderop in hun ontwikkeling. Wanneer je besluit om na je studie in dienst te treden van het betreffende bedrijf, ken je dit bedrijf al terdege, je weet om wat voor werk het gaat, kent de procedures, sterkten en zwakten van het bedrijf. Het omgekeerde is ook waar: het bedrijf kent jou inmiddels heel goed.

De coördinator duale opleiding Business Analytics zal in eerste instantie de duale werkplek beoordelen. Daarnaast dient ook de stagecommissie goedkeuring aan de duale werkplek te verlenen, voordat de duale werkperiode mag aanvangen (zie ook voorstel duale werkplek). Vanuit de VU wordt ernaar gestreeft dat zowel de bedrijfskundige kant, de wiskunde, als de informatica in de duale werkplek zijn terug te vinden. Het is echter toegestaan dat de nadruk bijvoorbeeld op de informatica ligt. Dan zal echter wel de afstudeerstage van de betreffende student een duidelijke wiskundecomponent moeten bevatten. De nadruk op wiskunde mag uiteraard ook.

De inhoudelijke begeleiding ontvang je van het bedrijf. Bij de stageperiode echter neemt de inhoudelijke inbreng van de VU sterk toe: dan vindt ook de beoordeling van de academische kwaliteit van je werk plaats. Tijdens de andere fasen vindt er periodiek overleg tussen jou, het bedrijf en de VU plaats.

Doordat veel van de vakken in deze periode getentamineerd worden door middel van praktisch werk, is het heel goed mogelijk de duale variant daadwerkelijk in twee-en-een-half jaar af te ronden. De afstudeerstage - een verplicht onderdeel van de master Business Analytics - is in deze periode opgenomen. 

Door het succesvol uitvoeren van de werkperiode in de duale Master Business Analytics worden 18 ECTS verdiend. Je afstudeerstage, die je bij je werkgever kunt doen, beslaat 36 ECTS. Verder bestaat de mogelijkheid het Research Paper Business Analytics (6 ECTS) te doen naar aanleiding van een case-study uit de eigen werkomgeving. Dit betekent dat 60 ECTS werkgerelateerd mogen zijn. Dat komt overeen met een jaar van de studie.

4.2 Toelating

Toelating tot het programma wordt automatisch verleend aan diegenen die een Bachelor diploma Business Analytics hebben.

Voor mensen met een ander Bachelor diploma, bijvoorbeeld wiskunde, informatica of econometrie, of een HBO-bachelor diploma, wordt per situatie bekeken of toegang tot het programma, eventueel met aanvulling van deficiënties, mogelijk is. Hoe meer de vooropleiding afwijkt van het Business Analytics-profiel, des te groter is de kans op deficiënties. Overleg met de mastercoördinator is in zo'n geval uiterst belangrijk. Wij streven er naar om - met behoud van kwaliteit - veel mensen in staat te stellen de eindtermen van de duale Master Business Analytics te bereiken.

Als je aan de ingangseisen voldoet (zoals beschreven in de studiegids) en belangstelling hebt voor de duale variant dan kun je je wenden tot de coördinator duale variant Business Analytics. Aansluitend kun je je aanmelden voor begeleiding bij het zoeken naar een duale werkplek.

In overleg met de coördinator van de duale variant solliciteer je bij een of meer bedrijven (zie ook de sollicitatiehandleiding). Hierbij wordt uitgegaan van je eigen voorkeuren ten aanzien van de werkplek en functie.

Meestal start je met een schriftelijke sollicitatie bestaande uit je cv en motivatiebrief. Hierna volgen een of meer gesprekken. Het bedrijf waar je solliciteert, moet beoordelen of je geschikt bent als werknemer, of je het groeipad aldaar kan doorlopen, of je 'past' binnen het bedrijf, enz. Je doorloopt dus een gewone sollicitatieprocedure. Je wordt werknemer van het bedrijf. Van het bedrijf ontvang je je salaris, je functie-eisen, word je beoordeeld, etc. Uiteindelijk word je hopelijk een arbeidsovereenkomst aangeboden

De coördinator duale opleiding Business Analytics zal in eerste instantie de duale werkplek beoordelen. Daarnaast dient ook de stagecommissie goedkeuring aan de duale werkplek te verlenen, voordat de duale werkperiode mag aanvangen (zie ook voorstel duale werkplek).4.3 Inhoud

In de duale Master Business Analytics kun je een keuze maken uit drie specialisatierichtingen, te weten:

 • Optimalization of Business Processes
 • Risk Management for the Financial Sector
 • Computational Intelligence

Specialisatie is niet verplicht, je kan ook vakken uit verschillende richtingen kiezen. Het ligt echter voor de hand om een combinatie te maken van vakken die aansluiten bij je werkplek.

Met de (keuze)vakken moet je gedurende de gehele Masterfase minimaal 60 studiepunten behalen. Dit brengt het totaal aantal studiepunten voor de duale Master Business Analytics op 120.

4.4 Inschrijving, studiefinanciering en OV-studentenkaart

De informatie in deze paragraaf wordt onder voorbehoud gegeven; juiste en actuele informatie verkrijg je via de studentendecanen.

Het onderscheid in tarieven voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen is vervallen per collegejaar 2010/2011. Studenten die in deeltijd of duaal studeren betalen geen lager collegegeld meer.

Als je duaal studeert ontvang je salaris van je werkgever en je ontvangt studiefinanciering. Per kalenderjaar mag je een maximaal bedrag bijverdienen om studiefinanciering (en OV-kaart) te kunnen behouden. Hou dit zelf goed in de gaten en neem bij vragen contcat op met DUO. Zie voor de meest actuele informatie hierover de de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ontvang je geen studiefinanciering, dan vervalt je recht op de OV-studentenkaart. Lever deze kaart daarom direct in, anders krijg je een boete. Bij inlevering ontvang je een inleverbewijs. Bewaar dit vijf jaar, om eventuele problemen te voorkomen.

Ook als je inkomsten lager zijn dan het bedrag dat je mag bijverdienen, kun je overwegen je studiefinanciering stop te zetten. Immers, je verdient een behoorlijk salaris en je reserveert dit geld voor later in je studie.

 


 

4.5 Arbeidsovereenkomst en verzekeringen

Met de werkgever sluit je een arbeidsovereenkomst als gewoon medewerker voor bepaalde tijd (je ontvangt een 'normaal' salaris). De arbeidsovereenkomst wordt ondertekend door de werkgever en door de werknemer (jijzelf).

Wanneer je vragen hebt over onderdelen van het contract, dan kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van de werkgever of met de coördinator van de duale variant.

Afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst zullen bepaalde verzekeringen worden afgesloten. Dit kan gebeuren door de werkgever of door de werknemer (jijzelf). De afdeling Personeelszaken van de werkgever coördineert dit.

Let ook op je zorgverzekering. Soms kun je je via je werkgever aansluiten bij hun collectieve verzekering. En zorg ervoor dat je een WA verzekering hebt!

4.6 Coaching en begeleiding

Je studeert en werkt tegelijkertijd. De coaching en begeleiding op de werkplek wordt door het bedrijf gegeven, net zoals dat voor ieder andere werknemer geldt. Tijdens de werkperiode werk je onder leiding van een medewerker van de organisatie (de externe begeleider). De coördinator duale variant Business Analytics is je aanspreekpunt vanuit de VU. Deze heeft tijdens de werkperiode regelmatig overleg met jou en je externe begeleider. Dit overleg betreft de voortgang van de werkperiode en in principe niet de inhoudelijke zaken. De duaal student is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze bespreking.

Wat betreft de studie aan de VU wordt de begeleiding door onze faculteit verzorgd. Business Analytics staat bekend om zijn goede en betrokken begeleiding van studenten. Bedenk dat in de duale Master Business Analytics dit zich dus beperkt tot het studiegedeelte van de opleiding.

Het succes van de formule studeren en werken hangt natuurlijk ook af van het feit of de betrokkenen goed met elkaar samenwerken. Daarom zal er regelmatig contact zijn tussen de opleiding en het bedrijf waar je werkt.

In de laatste fase van de duale Master Business Analytics kan sprake zijn van een geïntegreerde stage. In die stage heeft de inhoudelijke begeleiding een zwaarder gewicht. Immers, dan moet blijken dat je resultaten van academische kwaliteit kunt neerzetten. Daarbij zal het bedrijf je natuurlijk ook begeleiden, maar je kunt nu ook op de VU terugvallen waar een docent zal fungeren als jouw afstudeerstagebegeleider. Natuurlijk vindt er dan ook vaak tripartiet overleg plaats tussen jou, het bedrijf en de VU.

4.7 Verslaglegging

Om je duale Master Business Analytics af te sluiten, schrijf je een duaal verslag en geef je een presentatie over je duale werkperiode op de VU. In het verslag schrijf je over de door jou verrichte werkzaamheden. Ook het inzicht in de structuur van de organisatie moet hierin duidelijk naar voren komen.

Van de activiteiten tijdens de werkperiode maak je een schriftelijk verslag. De schrijfwijzer geeft nadere aanwijzingen. Bij het stagebureau kun je oude verslagen inzien.

4.7.1 Inhoud van het verslag

Het verslag beschrijft de volgende aspecten. Hierbij is uitgegaan van deelname aan één project. Bij deelname aan meerdere projecten zullen enkele van de hieronder vermelde aspecten voor elk project apart beschreven moeten worden:

 • organisatie en afdeling tijdens de werkperiode;
 • project waar je aan hebt deelgenomen;
 • activiteiten tijdens het project;
 • relatie van de opleiding met de activiteiten;
 • begeleiders.

4.7.2 Onderdelen van het verslag

Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • voorkaft;
 • titelpagina;
 • voorwoord;
 • inhoudsopgave;
 • organisatie;
  Schets een beeld van de organisatie; dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je ingaat op de missie, een historisch overzicht geeft, recente ontwikkelingen beschrijft. Neem ook een organisatieschema op. Plaats de organisatie binnen de branche (concurrenten, marktaandeel);
 • afdeling;
  Beschrijf de afdeling waar je gewerkt hebt: wat zijn de taken van de afdeling, plaats dit in een tijdsperspectief (verleden en toekomst), belangrijke projecten. Beschrijf de plaats van de afdeling in de organisatie (via een organisatieschema); geef ook zo'n schema van de afdeling zelf;
 • project;
  Beschrijf het project / de projecten waarin je gewerkt hebt: wat is het doel van het project, waarom is het gestart, ga in op reeds opgeleverde en nog op te leveren producten, geef een tijdsplanning. Hoe is de taakverdeling binnen het projectteam, wat is de relatie met de taakstelling van de afdeling;
 • activiteiten;
  Beschrijf je activiteiten: wat heb jij precies gedaan, aan welke producten heb je (mee)gewerkt, geef hierbij een tijdsschema.
 • relatie opleiding met je activiteiten;
  Beschrijf welke vakken uit je opleiding van pas kwamen tijdens het werk, waar waren duidelijke lacunes in je kennis, welke nieuwe kennis c.q. ervaring heb je opgedaan;
 • (eventuele) bijlagen;
  Hier neem je op: gebruikte literatuurlijst, adresgegevens (organisatie, externe begeleider(s)), ook organisatieschema's kun je hier plaatsen.

Het bovenstaande is een 'kapstok', natuurlijk kun je zelf onderdelen samenvoegen of splitsen.

4.7.3 Vertrouwelijkheid

Soms bestempelt de organisatie een gedeelte van bovengenoemde inhoud vertrouwelijk. In dit geval draag je zorg dat deze vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt. Je maakt een zodanige beschrijving dat het verslag wel de bovenstaande inhoud bevat terwijl het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie niet geschonden wordt.

4.7.4 Inleveren van het verslag en de presentatie

Binnen twee maanden na het beeindigen van de werkperiode lever je twee exemplaren van het verslag in ten behoeve van:

 • de coördinator duale variant Business Analytics;
 • de externe begeleider.

Het verslag is openbaar.

Daarnaast geef je kort daarna je presentatie op de VU.

4.8 Beoordeling

Het aantal studiepunten voor de duale werkperiode in de Master Business Analytics bedraagt 18 ECTS.

De coördinator duale variant Business Analytics geeft in overleg met een lid van de stagecommissie Business Analytics het eindoordeel over de duale werkperiode. Hierbij wordt gelet op het niveau en de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het duale verslag, je presentatie op de VU, de tussentijdse gesprekken tussen jou, je direct leidinggevende bij het bedrijf en de coördinator duale variant Business Analytics, en de beoordelingsformulieren ingevuld door je direct leidinggevende bij het bedrijf. De coördinator neemt na afloop ook nog contact op met je leidinggevende bij het bedrijf om het cijfer te overleggen.

De afstudeerstage en de Research Paper Business Analytics worden, ook al kunnen deze werkgerelateerd zijn, door twee stafleden van de VU (in overleg met de externe stagebegeleider) beoordeeld.