Over Care for Obesity

Ambitie

Onze ambitie is optimale ondersteuning en zorg voor alle kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Doel hiervan is, middels duurzame verbetering van de leefstijl, het bevorderen van hun fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek en het bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor- én in samenwerking met beleid en praktijk. We streven naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen (0-19 jaar) met àlle niveaus van overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers.

Aanleiding

In Nederland hebben ongeveer 450 duizend kinderen overgewicht. Hiervan hebben ongeveer 75 duizend kinderen obesitas of ernstige obesitas. Deze aantallen zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, vooral onder kinderen in een lagere sociaaleconomische positie. Dit brengt een toename van gezondheidsverschillen met zich mee. 

Overgewicht, en met name obesitas, kan tot ernstige lichamelijke en psychosociale problemen leiden. Daarom dient voor kinderen met overgewicht of obesitas passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Hierin is de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in Nederland. 

Maar we zijn er nog niet. Daarom werken we vanuit de VU, sinds 2013 in het project Care for Obesity, aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. We streven naar een intensieve samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, waarbij we ook de kinderen en ouders betrekken. Daardoor dragen we bij aan het beter aansluiten van de ondersteuning en zorg bij de behoeften van de kinderen en gezinnen die het betreft en hun hulpverleners. Lees hier meer over op de pagina historie.

Onderzoek met maatschappelijke impact

Wij werken aan een solide pakket van kennis over ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas. Dit pakket bestaat uit relevant wetenschappelijke onderzoek en producten die bruikbaar zijn in de praktijk. We hebben een sterke focus op het realiseren van zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact.  

Afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan en andere werkzaamheden verricht rond thema’s die relevant zijn voor de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas, zoals: de ketenaanpak, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en praten over gewicht. Dit heeft geresulteerd in onder meer: wetenschappelijke artikelen, scholingen, factsheets, een webtool, een animatiefilmpje, een landelijk model en samenwerkingen tussen wetenschap, beleid en praktijk. 

De komende jaren werken we onder meer aan onderzoek in het kader van de ketenaanpak voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas, het ontwikkelen van scholingen en het herzien van de landelijke overkoepelende richtlijn en zorgstandaard voor obesitas. Lees hier meer over op de pagina onderzoek met maatschappelijke impact

Medewerkers

Lees meer over onze medewerkers op de pagina contact en medewerkers.

Samenwerkingen

Sinds 2019 werken we, met een coalitie van vijf landelijke organisaties, aan het opschalen, borgen en doorontwikkelen van het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (2018). Het model is ontwikkeld door Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten. De volgende organisaties vormen samen de, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde, landelijke coalitie 'Kind naar Gezonder Gewicht':

  • JOGG
  • Vrije Universiteit Amsterdam / Care for Obesity (VU/C4O)
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Lees verder op de pagina samenwerkingen.

In de media

In de afgelopen jaren zijn wij regelmatig in het nieuws geweest. Enkele highlights vind je hieronder. Een uitgebreid overzicht vind je op de pagina in de media.