Onderwijsorganisatie

Het onderwijs aan de bètafaculteit valt onder de verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur. Verder zijn bij de organisatie van het onderwijs de volgende eenheden betrokken:

Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de coördinatie en organisatie van het onderwijs binnen de faculteit. Hieronder valt bijvoorbeeld studentenadministratie, tentamen- en examenregistratie, roostering, studiebegeleiding en kwaliteitsbewaking. Sharon Lo-Fo Wong is hoofd van het onderwijsbureau.

Contact: onderwijsbureau.beta@vu.nl.

Opleidingscommissie

Voor elke opleiding bestaat een opleidingscommissie. Dat is conform de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De opleidingscommissie bestaat uit een gelijk aantal staf- en studentleden en heeft tot taak:

  • adviseren over het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over alle aangelegenheden betreffende onderwijs in de desbetreffende opleiding.

Examencommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen stelt het faculteitsbestuur een examencommissie in. Deze is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. De examencommissie wijst examinatoren aan en kan hen, binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, richtlijnen geven met betrekking tot de beoordeling van tentamens. Daarnaast bepaalt de examencommissie of een student voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het diploma en kan zij vrijstellingen verlenen voor tentamens.

Facultaire studentenraad

De facultaire studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de bètafaculteit en vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. De FSR houdt de onderwijskwaliteit in de gaten en behartigt de belangen van de studenten bij beslissingen binnen de faculteit. De FSR wil graag weten wat er speelt binnen de faculteit en helpt graag waar mogelijk bij problemen. Input van studenten is erg welkom. Elke woensdag is er een inloopspreekuur van 12.30 tot 13.30 uur in kamer M.112 (W&N-gebouw).

Raden van Advies

Een Raad van Advies controleert regelmatig of de studieprogramma's voldoende aansluiten bij de behoefte van het afnemend veld, met name het bedrijfsleven en overheid. De raad kan problemen signaleren met de kennis en vaardigheden van afgestudeerden en mogelijk suggesties inbrengen voor oplossingen. Tevens worden actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied met de raad besproken, zoals nieuwe opleidingen of studievarianten, onderwijsvisie, HBO-WO doorlopende leerlijnen, instelling van bachelorminoren, honoursprogramma, etc.